Vedtægter

Ebeltoft Skiklub

 

Medlem af Dansk Skiforbund under Dansk Idrætsforbund og

Federation Internationale de Ski.

 

 

Formålsparagraf og vedtægter

 

§ 1

Foreningens navn

Foreningens navn er Ebeltoft Skiklub, stiftet den 25. okt. 1982 og tilsluttet Dansk Skiforbund under Dansk Idrætsforbund (D.I.F.) og gennem Dansk Skiforbund ligeledes tilsluttet Federation Internationale de Ski. Klubbens hjemsted er Ebeltoft Kommune.

 

§ 2

Formål

Foreningens formål er at samle skisportsinteresserede i Ebeltoft Kommune og omegn, og skaffe dem de bedste muligheder for at dyrke skisporten, bl.a. ved at arrangere kurser og konkurrencer i skiløb, fællesudflugter og rejser til ind- og udland etc.

 

§ 3

Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Medlemskontingentet includerer bidrag til Dansk Skiforbund. Foreningens regnskabsår er fra 1. april til 31. marts. Bestyrelsen fastsætter tidsfrist for kontingentbetaling. Kontingentet gælder formedlemsskab for een sæson ad gangen.

 

§ 4

Medlemsskab

Stk. 1. Indmeldelse/udmeldelse.

Indmeldelse/udmeldelse i Ebeltoft Skiklub sker ved henvendelse til klubbens kasserer, og endelig optagelse finder sted ved indbetaling af kontingent.

 

Stk. 2. Esklusion/udmeldelse.

Et medlem kan udelukkes af Ebeltoft Skiklub ved kontingentrestance eller anden gæld til klubben.

 

§ 5

Valg af bestyrelsen

Valg af bestyrelsen sker på generalforsamlingen. Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal være fyldt 18 år. Bestyrelsen består af formand, kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Nødvendige udvalg nedsættes af bestyrelsen, som også fastsætter deres funktionsområder. Bestyrelsen kan indkalde udvalgsformænd til deltagelse i bestyrelsesmøder. Udvalgene supplerer sig selv. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer går på valg hvert andet år med henholdsvis 2 og 3. Hvis formand eller kasserer udtræder, vælger bestyrelsen efterfølgeren blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§ 6

Ledelsen

Formanden kan indkalde til bestyrelsesmøde når han finder anledning til det, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden er berettiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald omgående fremføre sagen for bestyrelsen på det førstkommende møde. Bestyrelsen skriver referat over møder og generalforsamlinger.

 

§7

Regnskab og revision

Kassereren fører medlemsfortegnelse samt specificerer regnskabet over foreningens indtægter og udgifter. Foreningens revisor kan til enhver tid forlange regnskabet og kassebeholdningen forevist. Regnskabet forelægges til eftersyn hos revisoren senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

§8

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Generalforsamlingen afgør selv sin lovlighed og den ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om forhandlingsmåde. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. På den årlige generalforsamling, der skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel og holdes i april måned, skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgenes beretning

4. Fremlæggelse af regnskab

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af suppleanter

9. Valg af revisor

10. Eventuelt

 

§ 9

Afstemninger

Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægsændringer kan dog kun gennemføres ved afstemning, hvor mindst halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Hvis ikke halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer er tilstede, kan indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændring herefter kan gennemføres ved simpelt flertal. Stemmeret udøves af alle aktive. Familiemedlemsskab (dvs. forældre + hjemmeboende børn under 18 år) medfører højst 2 stemmer ved generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret. Simpelt stemmeflertal er afgørende, også ved vedtægtsændringer. Ethvert valg skal ske skriftligt, såfremt et eller flere medlemmer ønsker dette.

 

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med sædvanligt 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.